Home

Welcome on the website of the Czech Society for Landscape Ecology IALE-CZ, which is the regional organization of the International Association for Landscape Ecology.

On page report on the activities of our company, organized events, publications issued
If you are interested in landscape ecology, you can become not only the website visitors as well as a member of society. You are cordially invited.

Zdenek Lipsky
Chairman of the IALE-CZ

Activities

IALE-CZ organizes several conferences each year. Traditionally, it is a conference on Venkovská krajina (Rural Landscape) held in Hostětín in the White Carpathians in May, as well as the seminar of ÚSES – the Green Backbone of the Landscape (in September in Brno) and the Annual Conference, which takes place in winter at some of the universities in Prague, Brno and Olomouc.

 

Journal of Landscape Ecology is a fully reviewed scientific journal published by Czech National Chapter of the Association for Landscape Ecology (IALE-CZ). Our international editorial board has ambition to fill up a gap in the ecological field scope covered by the European scientific journals and mainly those among them which are produced in the Czech Republic. Subjects of papers are not limited teritorially, however, emphasis is given to the Middle-European landscape-ecological themes. The journal is not preferentially theoretical or applied, it is prepared to serve as a bridge between both levels of knowledge. The effort will be developed to increase gradually its quality level and to reach for acceptation by databases of scientific journals with IF. The first issue of JLE was published in 2008. Recently, three issues of JLE are published per year.

The journal is available in print version (ISSN 1803-2427) and on-line (ISSN 1805-4196) published by De Gruyter Open.

To submit the article, please login to our submission system at mendelu.vedeckecasopisy.cz

t

About society

Czech Society for Landscape Ecology IALE-CZ is a professional society, member of the Council of Scientific Societies ASCR), bringing together scientific, professional and teaching staff, students and amateur those who deal with the landscape ecology. The mission of IALE-CZ is to contribute to the development of the field of landscape ecology in the Czech Republic and mediating communication between interested professionals, researchers, educators, managers, regional planners and landscape of the decision-making sphere, and other professionals and amateurs interested not only at the national level. At the same time the company participates in of educational and research activities, programs, projects and organization of various professional meetings. The company cooperates with governmental institutions, universities and the Academy of Sciences, with professional societies and voluntary associations. It is entitled to comment on the conceptual and special materials in landscape ecology and editorial policy in the field.

IALE-CZ is a regional organization of the International Association for Landscape Ecology, whose mission is to support the development of landscape ecology as a scientific base for research, analysis, planning and management landscapes in the world, together with the promotion of international cooperation and cross-disciplinary synergism through scientific, professional, educational and communication activities.

IALE-CZ annually organizes regular conferences, field practice and seminars on current topics (see calendar), and publishes Proceedings of these actions. The company also publishes 2-4 newsletters for members – Bulletin E-IALE that brings reports on domestic and international activities, and reviews and annotations of new publications.

Since 2007, IALE-CZ publishes fully peer-reviewed scientific journal, the Journal of Landscape Ecology of the International Editorial Board, focusing on actual problems of Landscape Ecology, especially Central Europe.

 

Committee

Chairman assoc. prof. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. lipsky[at]natur.cuni.cz
Vice-chairman assoc. prof. Dr. Ing. Alena Salašová salasova[at]zf.mendelu.cz
Treasurer prof. Dr. Ing. Petr Maděra petrmad[at]mendelu.cz
Secretary RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.
santruckova[at]vukoz.cz
Members RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. chumant[at]natur.cuni.cz
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.  borivovoj.sarapatka[at]upol.cz

ÚSES – zelená páteř krajiny

Mezinárodní semináře ÚSES – zelená páteř krajiny, konané v Brně, jsou věnovány výhradně odborným diskusím, sdílením poznatků a zkušeností, a pracovním setkáním odborníků z akademické sféry a praxe, zaměřené na téma ÚSES. Každoročně se zde diskutují mnohá témata ochrany, vytváření a vymezování ÚSES, parametrů, četnosti, hustoty a péče o skladebné prvky v kontextu ochrany krajiny a udržitelného hospodaření. V rámci seminářů se konají exkurze s příklady dobrých praxí realizace biocenter a biokoridorů v okolí Brna.

Výroční konference

Výroční konference, příležitostně spojené s členskou schůzí České společnosti pro krajinnou ekologii, se konají na půdě různých hostitelských organizací. Odborně se zaměřují na aktuální témata, např. Integrující perspektivy (2009), Vzdělávání v ochraně přírody (2011), Management chráněných území (2012), Současné změny ve struktuře a využívání krajiny (2014).

Výroční konference 2017 –

Konference proběhla 9. února 2017 na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v

Lednici.

Výroční konference 2015 – Ekologie krajiny v České republice – vývoj, výsledky a  perspektivy

Konference proběhla 6. února 2015 na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v

Brně.

Výroční konference GEOBIO 2014  – Změny v současné struktuře a využívání krajiny

Konference proběhla 30. ledna 2014 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Výroční konference GEOBIO 2012 – Management chráněných území

Konference proběhla 19. a 20. ledna 2012 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Venkovská krajina

Mezinárodní mezioborové konference Venkovská krajina si kladou za cíl vytvořit pracovní rámec pro setkávání odborníků z praxe s mladými adepty oboru z řad studentů. Podmínkou je zájem o téma venkova a krajiny. Konference poskytují prostor pro mezioborové diskuse.

Bulletin

Česká společnost pro krajinnou ekologii vydává pro své členy bulletin, který přináší zprávy o dění uvnitř IALE-CZ, upozorňuje také na očekávané akce (zejména tuzemské a zahraniční konference) a informuje o průběhu těch, které se již uskutečnily. V bulletinu mají také možnost představit svou práci jednotlivci i organizace zabývající se krajinnou ekologií a příbuznými obory, prezentovat cíle a výsledky řešených projektů, případně se podělit se zahraničními zkušenostmi ze zahraničních stáží či seminářů. Najdete v něm také upoutávky na nové publikace, jejich recenze a další užitečné informace o dění v oboru krajinné ekologie.

Bulletin vychází zpravidla 4 x do roka, všechna čísla jsou k dispozici ve formátu PDF v sekci Ke stažení.

Adresa redakce: IALE-CZ, Benátská 2, 128 01, Praha 2

Odpovědným redaktorem je Zdeněk Lipský (lipsky<at>natur.cuni.cz), technickým redaktorem je Dušan Romportl (dusan<at>natur.cuni.cz).

Bulletin mezinárodní IALE

Informační periodikum vydávané ústředím IALE, je k dispozici na stránkách této organizace: http://www.landscape-ecology.org/publications/bulletin.htm

Bulletin IALE-CZ ke stažení (PDF)

1 / 2016

Journal of Landscape Ecology

Webové stránky časopisu http://www.journaloflandscapeecology.cz

Journal of Landscape Ecology je plně recenzovaný odborný časopis vydávaný Českou národní pobočkou Asociace pro krajinnou ekologii (IALE-CZ). Naše mezinárodní redakční rada má ambice zaplnit mezeru na poli krajinné ekologie (v rozsahu působnosti evropských vědeckých časopisů a hlavně mezi těmi, které jsou vytvářeny v České republice). Témata článků nejsou omezena teritoriálně, nicméně přednost je dávána ekologii středoevropské krajiny. Časopis není zaměřen teoreticky nebo aplikačně, ale chce být spojnicí mezi oběma úrovněmi znalostí. Současně je vyvíjena snaha postupně zvyšovat úroveň kvality a dosáhnout akceptace databázemi vědeckých časopisů s IF.

První vydání JoLE bylo publikováno v roce 2008. V současné době jsou publikovány tři čísla ročně. Časopis je k dispozici ve verzi pro tisk (ISSN 1803-2427) a on-line (ISSN 1805-4196) publikovaným De Gruyter Open.

Chcete-li publikovat článek, přihlaste se prosím do našeho systému pro předkládání na mendelu.vedeckecasopisy.cz.

Aktivity

IALE-CZ každororočně (spolu-) pořádá několik konferencí. Tradičně se jedná o konferenci Venkovská krajina, která probíhá v květnu v Hostětíně v Bílých Karpatech, dále seminář ÚSES – zelená páteř krajiny (v září v Brně) a Výroční konferenci, jež se koná v zimním období na některé z univerzit v Praze, Brně či Olomouci.

Aktuality

Kalendář akcí

Členství

Proč se stát členem IALE-CZ?

Členství v IALE-CZ umožňuje především zprostředkování kontaktů se širokou odbornou základnou a přináší možnost konzultací aktuálních problémů se zasvěcenými experty, i možnost diskuzí a polemik s odlišně zaměřenými badateli.

Řádným členem IALE-CZ se může stát jednotlivec starší osmnácti let, který buď aktivně pracuje v oboru krajinné ekologie nebo má o obor hlubší zájem a souhlasí s posláním a cíli organizace. Posluchačům denního studia je umožněno studentské členství, kdy je snížena výše členského příspěvku. Členství v organizaci je výběrové, zájemce o členství musí být doporučen dvěma stávajícími členy a přihláška schválena Hlavním výborem.

V roce 2015 měla společnost IALE-CZ 130 aktivních členů.

Jak se stát členem

Po vyplnění přihlášky a jejím odevzdání některému ze stávajících členů, nejlépe však přímo členům Hlavního výboru, bude zahájen přijímací proces. K přijetí do společnosti je nutno doporučení dvou členů IALE-CZ, proto je vhodné uvést možné kolegy schvalovatele. Pokud nikoho blíže neznáte, obraťte se s důvěrou na členy hlavního výboru, kteří Vám ochotně poradí. Členství ve společnosti vzniká po zaplacení členského příspěvku rozhodnutím o schválení přijetí Hlavním výborem.

Formulář ke stažení prihlaska

IALE

O společnosti

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s. IALE-CZ je spolkem ve smyslu § 214 zákona č.89/2012 Sb. a je členem Rady vědeckých společností AV ČR.

IALE-CZ sdružuje vědecké, odborné a pedagogické pracovníky, studenty i amatérské zájemce, kteří se zabývají krajinnou ekologií. Posláním IALE-CZ je především přispět k rozvoji oboru ekologie krajiny v České republice a zprostředkování komunikace mezi zainteresovanými odborníky, vědci, pedagogy, manažery, územními a krajinnými plánovači z decisní sféry, a dalšími profesionály i amatérskými zájemci nejen na národní úrovni. Současně se společnost podílí na výchovně-vzdělávacích a výzkumných aktivitách, programech, projektech a organizaci různých odborných setkání. Společnost spolupracuje s vládními institucemi, vysokými školami a Akademií ved ČR, s profesními společnostmi i dobrovolnými sdruženími. Je oprávněna se vyjadřovat ke koncepčním a speciálním materiálům v krajinné ekologii i ediční politice v oboru.

IALE-CZ je regionální organizací Mezinárodní asociace pro krajinnou ekologii (IALE International Association for Landscape Ecology), jejímž posláním je podpora vývoje krajinné ekologie jako vědecké báze pro výzkum, analýzy, plánování a management krajin ve světě společně s propagací mezinárodní spolupráce a mezioborového synergismu prostřednictvím vědeckých, odborných, vzdělávacích a komunikačních aktivit.

IALE-CZ každoročně organizuje pravidelné konference, terénní praktika či semináře na aktuální témata (viz Kalendář akcí) a vydává sborníky příspěvků z těchto akcí. Společnost dále vydává 2-4 čísla informačního zpravodaje pro členy – Bulletin IALE-CZ, který přináší zprávy o tuzemských i mezinárodních aktivitách a recenze či anotace nových publikací.

Od roku 2007 pak IALE-CZ vydává plně recenzovaný vědecký časopis Journal of Landscape Ecology s mezinárodní redakční radou, zaměřený na aktuální problémy ekologie krajiny především středoevropského prostoru.

Platné stanovy

Hlavní výbor

Předseda: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. lipsky[at]natur.cuni.cz
Místopředseda: doc. Dr. Ing. Alena Salašová salasova[at]zf.mendelu.cz
Hospodář: prof. Dr. Ing. Petr Maděra petrmad[at]mendelu.cz
Tajemník: RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. santruckova[at]vukoz.cz
 Členové výboru: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. chumant[at]natur.cuni.cz
prof. Dr. Ing. Bořivoj Šarapatka, CSc.  borivovoj.sarapatka[at]upol.cz

Historie

IALE-CZ byla založena na svém ustavujícím zasedání dne 4. února 1999, zaregistrována
Ministerstvem vnitra České republiky 15. března 1999.
Společnost je regionální odnož IALE (International Association for Landscape Ecology).

Prvním předsedou CZ-IALE byl prof. Pavel Kovář (2000−2004), následoval doc. Antonín Buček (2004−2008), doc. Petr Maděra (2008−2012) a nyní doc. Zdeněk Lipský.

Úvod

Česká společnost pro krajinnou ekologii je regionální organizací IALE (International Association of Landscape Ecology) pro Českou republiku, zkráceně IALE-CZ. Je členem rady vědeckých společností České republiky při Akademii věd České republiky.

Stránky představují činnost naší společnosti, podávají informace o pořádaných akcích a vydávaných publikacích. Máte-li zájem o ekologii krajiny, můžete se stát nejenom návštěvníkem webových stránek, ale i členem společnosti. Jste srdečně zváni.

Zdeněk Lipský
předseda IALE-CZ