Cena Vladimíra Krajiny

Od r. 2017 uděluje Česká společnost pro krajinnou ekologii Cenu Vladimíra Krajiny za vynikající publikaci v krajinné ekologii autorovi (autorům) ve věku do 35 let. Finanční ocenění s cenou spojené obnáší 10 000 Kč. Ocenění se předává při slavnostním vyhlášení na následné výroční konferenci IALE-CZ.

Podmínky soutěže:

Cena se uděluje za článek zveřejněný v respektovaném recenzovaném časopise, kde je nominant (člen IALE-CZ) jediným autorem nebo prvním autorem v případě spoluautorství. Nominantem je autor do 35 let věku, kterého dosáhl k datu prvního zveřejnění publikace (jak je  uvedeno na webu časopisu v online first, pokud tuto formu dotyčný časopis aplikuje). Termín přihlášení (nominace) je do 1. září daného kalendářního roku. Autor se do soutěže přihlásí buď sám nebo může být nominován kterýmkoli jiným členem (členy) IALE-CZ. Cena se uděluje vždy zpětně za publikační výstup z období 1.1. předchozího roku do 30.6. roku, v němž je cena udělena. Tím se připouští půlroční překryv po sobě jdoucích oceňovaných ročníků, avšak s tím, že každá publikace může být nominována do soutěže jen jednou.

Současně s PDF publikace (v podobě, v jaké byla pro dokončeném recenzním řízení zveřejněna) je třeba dodat:

(i) stručné zdůvodnění, v čem spočívá nadstandardní kvalita práce;

(ii) autorský podíl autora (pokud není jediným autorem);

(iii) stručný odborný životopis.

Přihlášky/nominace na Cenu Vladimíra Krajiny posílejte na adresy santruckova@vukoz.cz a ulcak@fss.muni.cz.

O udělení ceny rozhoduje odborná komise složená z členů výboru IALE-CZ a českých zástupců redakční rady spolkového časopisu Journal of Landscape Ecology, případně s ad hoc rozšířením o další odborníky, pokud tak vedení společnosti rozhodne. Komise má také právo v konkrétním roce cenu neudělit. Laureát poctěný udělením ceny za poslední hodnocené období přednese příspěvek k oceněnému tématu publikace na výroční konferenci, kde mu je cena předána.

Přehled oceněných článků

Životopis Vladimíra Krajiny