Výroční konference

Výroční konference, obvykle spojené s členskou schůzí České společnosti pro krajinnou ekologii, se konají na půdě různých hostitelských organizací. Odborně se zaměřují na aktuální témata, např. Integrující perspektivy (2009), Vzdělávání v ochraně přírody (2011), Management chráněných území (2012), Současné změny ve struktuře a využívání krajiny (2014), Krajina v době klimatických změn (2019), Krajina severních Čech: přítomnost a budoucnost (2020), spojené s konferencí „Venkovská krajina: Vize, mise a problémy venkovské krajiny – krajina pro budoucnost nebo pro experimenty minulosti?“ (2021), Biodiverzita v zemědělské krajině (2022) a Vzdělávání v krajinné ekologii: výuka, témata & vize (2023) a naposledy Směřování evropské krajiny a krajinné ekologie (2024).

Výroční konference 2024 – Směřování evropské krajiny a krajinné ekologie

Skokanová – Obnova degradovaných habitatů v Zeleném pásu střední Evropy

Prokopová – Postup pro hodnocení degradace krajiny a návrh vhodných opatření

Lieskovský – Degradácia historických vinohradov: erózia pody verzus opúšťanie

Havlíček – Význam vodohospodářských objektů v krajinně ekologickém výzkumu

Halada – Výskum polnohospodárskej krajiny na ÚKE SAV

Spulerová – Zmeny vo využívaní luk v povodí Veselovianky a ich ekosystémové služby

Sedlák – Vplyv zošľapovania na vegetáciu v chránených územiach

Slobodová – Vertikálna migrácia vysokohorských rostlinných druhov (Belianske Tatry)

Kašpar – Dilemata evropské zemědělské krajiny: marginalizované plochy

Gdulová – Prehladová štúdia publikácií k environmentálnemu zdraviu

Václavík – Vliv krajinných parametrů na distribuci klíšťat a rizika klíšťaty přenášených chorob

Janík – Projekt OPAT a prioritizace územní ochrany přírody a krajiny

Brus – Projekt MOSPRENA

Výroční konference 2023 – Vzdělávání v krajinné ekologii: výuka, témata & vize

Druhý cirkulář s programem

IALE-CZ_Sborník_abstraktů_2023

Lipský – K počátkům výuky krajinné ekologie na českých univerzitách 

Václavík – Výuka krajinné ekologie na UP Olomouc

Hais – Výuka krajinné ekologie na Přírodovědecké fakultě JU

Kovář – Krajinná ekologie mimo školu

Rumanová – Výuka krajinné ekologie na KFGG OU

Romportl – Krajinná ekologie na PřF UK dnes

Slach – Dwindling coppice woods in Central Europe – Disappearing natural and cultural heritage

Skokanová – Příběhy sucha – multimediální interaktivní vzdělávací aplikace pro výzkum sucha

Izakovičová – Environmentálna výchova v zmysle koncepcie trvalo udržateľného rozvoja

Pokorná – Finanční nástroje na péči o přírodu a krajinu

Houška – Agrolesnictví v ČR zpráva po pěti letech

Janík – Prioritizace v ochraně přírody: příklad Národního parku Šumava

Zýka – Česko jako vlčí křižovatka: odkud přichází a je pro ně naše krajina vhodná?

Vávra – Revitalizace říčních ramen v polabské krajině

Výroční konference 2022 – Biodiverzita v zemědělské krajině

IALE-CZ_Sborník abstraktů_2022

Cudlín O – Změna druhového složení a produkce lučních společenstev vlivem klimatické změny na Berounsku

Čupa – Biosférická rezervace Dolní Morava – spolupráce s obcemi při obnově biodiverzity

Deutscherová – Praktické zkušenosti z realizací a udržitelností projektů

Glos – Koncepce ÚSES v ČR se zaměřením na zemědělskou krajinu

Janík – Změny zejména zemědělské krajiny českých chráněných území

Kučera – Poplužní dvory Čech, Moravy a Slezska

Kunovská – Podpora biodiverzity živočichů v zemědělské krajině Lednicko-valtického areálu

Kutzenberger – Enhancement of biodiversity in the agricultural landscape of Austria

Lvončík – Monitoring biologické rozmanitosti vinic

Marada – Ekofarma Petra Marady

Pokorná a Čámská – Jak se snažíme na AOPK ČR pomoci biodiverzitě v zemědělské krajině

Šarapatka – Hodnocení krajinné struktury s ohledem na biodiverzitu a erozi půdy a možnosti její následné optimalizace

Tichopádová – Síť zelení infrastruktury ve střední Evropě

Vaclavík – Vliv agroenvironmentálních opatření na biodiverzitu ptáků v zemědělské krajině

Vymyslický – Úhorové hospodaření v současné krajině

Zýka – Zvyšování biodiverzity bobrem evropským v kulturní zemědělské krajině. Zn. S chutí a téměř zadarmo

Konference venkovská krajina – výroční schůze IALE 2021 – online

Cudlín O. – Hodnocení zranitelnosti a rizika degradace (nejen) venkovské krajiny

Danihlík, Brus – Včelaření na venkově, aneb souvislost mezi krajinou a zdravím včelstev

Filippovová – Vývoj některých ekosystémových služeb venkovské krajiny vybraného území Hrubého Jeseníku od 18. st. po současnost

Jančák – Jak se proměnilo zemědělství Česka za posledních 30 let?

Mederly – Ekosystémové služby vidieckej krajiny Slovenska

Pokorná – Hodnoty krajiny pohledem dětských uživatelů

Skokanová – Zlepšení konektivity zelené infrastruktury pomocí obnovy zaniklých krajinných prvků

Vrška – Nová role lesů v krajině

Zámečník – Zemědělská politika a ptáci

Výroční konference 2020 – Krajina severních Čech: přítomnost a budoucnost

Výroční konference IALE-CZ se konala ve spolupráci s Fakultou životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 17. a 18. 9. 2020.

Sborník abstraktů a prezentované příspěvky:

Cudlín – Výběr vhodných živočišných druhů pro bioindikaci stavu biotopu v narušené a kulturní krajině

Frouz – Studium sukcese jako inspirace pro rozvoj nových technologii obnovy ekosystemů na výsypkách

Glier – Stresová ekologie v těžební krajině

Hendrychová – Projekt TRACER v Ústeckém kraji

Janík – Jak jsou na tom naše chráněná území

Kučera – Stav a vývoj historických parků

Louda – Multidisciplinarní přístup pro podporu rozvoje zelené v městské krajině

Petřík – Proměny chráněné krajiny národních parků Českosaského Švýcarska

Romportl – Projekt GEOBIO

Vojar – Význam výsypek nejen pro obojživelníky

Zýka – Predikce poškození porostu smrku pichlavého kloubnatkou smrkovou v Krušných horách

Výroční konference 2019 – Krajina v době klimatických změn

Konference proběhla 31. ledna 2019 na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Sborník abstraktů

Bohumír Janský – Vodní stres ve světě a v Česku: jaké jsou možnosti řešení?

Václav Treml – Změny polohy horní hranice lesa v Krkonoších a Jeseníkách – vliv klimatu a land-use

Jan Divíšek – Co víme o distribuci diverzity v České republice?

Vilém Pechanec et al. – Klimatická změna – jedna z příčin ohrožení biodiverzity

Tomáš Janík – Recentní změny krajinného pokryvu po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava

Martin Musil – Fytogeografická regionalizace ČR

Martin Večeřa – Mapování alfa diverzity cévnatých rostlin v evropských lesích

Pavel Kovář – Teplomilná rostlina rukevník východní (Bunias orientalis L.) jako příklad invazního pronikání z termofytika do mesofytika v ČR (70. léta 20. stol. – současnost)

Eva Chumanová et al. – Invazní patogeny dřevin v ČR, jejich naturalizace a předpokládaný dopad v krajině

Tamara Fáberová – Územní studie krajiny. Návrhy opatření pro posílení biodiverzity – ukázky z vybraných studií

Jakub Houška – Agrolesnictví jako nástroj adaptace na klimatickou změnu

Marek Havlíček et al. – Vodohospodářské objekty a jejich význam při formování krajiny

Výroční konference 2018 – Kulturní krajina – most mezi člověkem a přírodou, mezi přírodními a společenskými vědami

Konference proběhla 9. února na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

Program a prezentace příspěvků jsou dostupné zde.

Výroční konference 2017 – Vývoj a dynamika krajinných struktur

Konference proběhla 9. února 2017 na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v

Lednici.
Výroční konference 2016 – Krajina a těžba (nejen) Střední Moravy
Konference proběhla 11. února 2016 na Univerzitě Palackého v Olomouci

Výroční konference 2015 – Ekologie krajiny v České republice – vývoj, výsledky a  perspektivy

Konference proběhla 6. února 2015 na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v

Brně.

Výroční konference GEOBIO 2014  – Změny v současné struktuře a využívání krajiny

Konference proběhla 30. ledna 2014 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.

Výroční konference GEOBIO 2012 – Management chráněných území

Konference proběhla 19. a 20. ledna 2012 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze.