Přednášky „V KRAJINĚ“ ve Skautském institutu

Podařilo se domluvit spolupráci naší společnosti se Skautským institutem. V jejím rámci na Staromáku v průběhu roku vystoupí v tematickém pořadu „V KRAJINĚ“ s přednáškami Markéta Šantrůčková, Tomáš Janík a Dušan Romportl:

Genius loci V KRAJINĚ (Markéta Šantrůčková, již proběhlo)

V KRAJINĚ (zámeckých) parků (Markéta Šantrůčková, 21. 11.)

Zbývá ještě V KRAJINĚ co chránit? (Tomáš Janík, 19. 12.)

Soláry nebo rezervace V KRAJINĚ? (Tomáš Janík, 16. 1.)

Kolik vlků V KRAJINĚ zvládneme? (Dušan Romportl, 19. 3.)

V KRAJINĚ, kde 100x nic umořilo tetřívka (Dušan Romportl, 16. 4.)

V případě změn o nich budeme informovat.

Stanovisko společnosti k požáru v NP České Švýcarsko a následnému managementu území

Stanovisko České společnosti pro krajinnou ekologii k požáru v Národním parku České Švýcarsko a následnému managementu území

Primární cíl národních parků spočívá v ochraně přirozených procesů a biodiverzity, druhotně pak v poznávání těchto procesů lidmi, tedy k vědeckým, vzdělávacím a rekreačním účelům. Naše národní parky jsou velmi hojně navštěvovány, České Švýcarsko nevyjímaje. To leží na pískovcovém podloží v nižších a středních nadmořských výškách a je zbrázděno mnoha doly a roklemi. Velká část území je navíc pokryta nepůvodní stejnověkou smrkovou monokulturou. Spolu s postupující klimatickou změnou s vyššími teplotami a větším suchem jsou přírodní podmínky Českého Švýcarska ideální pro vznik a šíření požárů, jejichž pravděpodobnost se ještě zvyšuje s intenzivnější přítomností člověka v oblasti. Oheň je podobně jako vítr nebo kůrovec přirozenou disturbancí, tedy narušením ve vývoji lesa. Kombinací klimatických změn, nevhodné skladby lesa, nahromadění mrtvé biomasy a vyšší přítomností lidí je však pravděpodobnost požáru ještě vyšší, než tomu bývalo dříve.

V místech s lesy významně nepůvodní skladby mimo požářiště a nejpřísněji chráněné části národního parku by proto měl být aplikován odstupňovaný management s cílem dospět do stavu, kdy bude nakonec v lese možné uplatnit bezzásahový management a zároveň v okolí zastavěných ploch brát v potaz riziko ohně. Uvědomujeme si tragédii, kterou požár způsobil místním obyvatelům, a skládáme hold práci hasičům. 

Jako krajinní ekologové ale především apelujeme na dodržení cílů, které národní park má mít, a to je ochrana přirozených procesů na co největší části území. Ty mají být kladeny před ostatní zájmy v národním parku. Právě nevhodná a nepůvodní smrková monokultura pomohla ohni se dále šířit. Díky této disturbanci, pokud bude po požáru na zasažených lokalitách aplikován bezzásahový režim, může vzniknout druhově, strukturně a věkově rozrůzněný les, který zajistí kromě ochrany přirozených procesů také vyšší biodiverzitu a odolnější les vůči příštím disturbancím. Požár proto i při všech tragických souvislostech berme jako příležitost pro přirozenější vývoj a budoucnost lesa.

Zpracoval Tomáš Janík a schválil hlavní výbor společnosti.

Kontakt: Tomáš Janík, tel. 724 564 913, janikt@natur.cuni.cz

Prohlášení IALE-CZ k situaci na Ukrajině

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s. plně podporuje stanoviska International Association for Landscape Ecology (IALE) (https://www.landscape-ecology.org/news/12644952) a IALE-Russia (https://www.landscape-ecology.org/news/12639052) k situaci na Ukrajině.

Česká společnost pro krajinnou ekologii, z.s. důrazně odsuzuje agresi Ruska a ruského vládnoucího režimu vůči Ukrajině.

Hlavní výbor IALE-CZ

Markéta Šantrůčková

Ivo Machar

Petr Maděra

Zbyněk Ulčák

Miloslav Lapka

Dušan Romportl

Alena Salašová

Ukrajinská vlajka – Wikipedie